Ons koor heeft als rechtspersoon gekozen voor een vereniging. Dit betekent dat de bemensing van het bestuur en de commissies, maar ook belangrijke besluiten, met instemming van de leden tot stand komen.

Bestuur

Van links naar rechts:
Anneke Berendsen, secretaris
Hanny Boertien
Marieke Smits, voorzitter

Arnold van Alphen, penningmeester

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging.

Dirigent

Sinds 1 januari 2017 is Rob Meijers dirigent van Chorale Valkenburg.

De dirigent heeft de muzikale leiding van repetities en uitvoeringen.

De keuze van de uit te voeren werken en het tot stand komen en uitvoeren van het muzikale programma is in beginsel de verantwoordelijkheid van de dirigent.

Muziekcommissie

Rob Meijers
Wilma van Berkel
Frans Erens
Marie-Noëlle Janssen

De muziekcommissie maakt de keuze van uit te voeren werken. Overigens kan elk lid ideeën inbrengen en suggesties doen over nieuw te zingen werken. Bij de keuze van nieuwe stukken wordt rekening gehouden met de bezetting binnen het koor, en de aantrekkelijkheid voor zowel de leden als het publiek.
De muziekcommissie zorgt ook voor achtergrondinformatie bij nieuw uit te voeren werken en het plaatsen van oefenbestanden op de website.

PR-commissie

Anneke Berendsen, Facebook en Instagram
Frans Erens, website
Nolly Jochems
Harie Rutten

De PR-commissie maakt een PR-jaarplan, verzorgt de lopende publiciteit over de vereniging en in het bijzonder de publiciteit rondom concerten.

Feestcommissie

Marjo Erens
Nolly Jochems
Marieke Smits

De feestcommissie organiseert de feestelijke aangelegenheden door het jaar en aan het einde van het jaar de traditionele afsluiting van het koorjaar.

Kledingcommissie

Marianne Deckers
Marjo Erens
Nolly Jochems

De kledingcommissie beheert de costuums en adviseert over kleding tijdens optredens.

Muziekarchief

Marianne Deckers
Frans Erens

De leden van het muziekarchief dragen zorg over het archief met partituren en verstrekken deze aan de leden.

Concertmeester

Vacant

De concertmeester bekijkt samen met de dirigent welke opstelling wordt gekozen bij de uitvoering van concerten en draagt er zorg voor dat het opstellen en verplaatsen goed verlopen.