Vacature penningmeester

 

Heeft u interesse?

Neem dan contact op met onze voorzitter, 
Marieke Smits 06-11300259 

of met onze secretaris,
Hanny Boertien, 06-20044330

 

Taakomschrijving penningmeester Chorale Valkenburg               

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële en administratieve deel van de organisatie en zijn/haar taken zijn gericht op het in orde houden van de cijfers, verslagen en overzichten. Daarnaast bepaalt hij/zij of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en vertaalt hij het beleid naar een financieel overzicht.

 • De penningmeester beheert de geldmiddelen en bewaakt de door de ALV goedgekeurde begroting.
 • De penningmeester maakt 2 maanden voor de ALV een begroting en dient deze voor dat tijdstip in ter vaststelling in bij het bestuur.
 • De penningmeester maakt zo spoedig mogelijk na het einde van het kalenderjaar – binnen 3-4 maanden- de balans op en dient deze ter vaststelling in bij het bestuur.
 • Bij het aftreden van de penningsmeester zorgt deze voor het tijdstip van aftreding voor controle door de kascommissie
 • De penningmeester verzorgt de ledenadministratie.
 • De penningmeester rapporteert in het bestuur regelmatig:
  • de inkomsten, gesplitst naar contributies, giften, donaties en overige inkomsten;
  • de uitgaven;
  • de standen van de liquide middelen;
  • de verrichte investeringen.