Protocol

 Coronaprotocol Repetities Chorale Valkenburg, 27 augustus 2020 1 

 Protocol met repetitierichtlijnen voor Chorale Valkenburg 

Algemene richtlijnen 

• Volg steeds de algemene richtlijnen op. De belangrijkste zijn: houd zoals in het dagelijkse verkeer 1,5 meter afstand tot elkaar, was de handen vaak en goed, schud geen handen, hoest of nies in de elleboog, raak het gezicht zo min mogelijk aan, blijf thuis bij een vermoeden van corona gerelateerde gezondheidsklachten. 

• Het bestuur volgt de nieuwe richtlijnen van de Rijksoverheid en de Noodverordening van de Veiligheidsregio, inclusief de aanwijzingen en richtlijnen van de gemeente Valkenburg op de voet. 

Afstand, ventilatie, registratie 

Van belang is de gezondheidscheck (is onderdeel van de richtlijnen van het RIVM) https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen 

De gezondheidscheck is vereist: het bestuur overhandigt ieder actief koorlid voorafgaand aan iedere repetitie een checklijst waarin hij/zij bevestigt geen risico te vormen en gezond te zijn. Dit schrijven wordt door het koorlid met een handtekening bekrachtigd. 

Afstand: Voor zingen geldt een minimale afstand van 1,5 meter rondom elke zanger, in een zigzagformatie zodat de zangrichting vrij blijft. Zie dit voorbeeldplaatje*. Onze zigzagformatie wordt op basis van 13 à 14 zangers gemaakt en vormt de basis voor de aanwezige zangers per repetitie. 

Protocol

Ventilatie: Essentieel voor het beperken van de concentratie aerosolen is goede ventilatie, met instroom van verse lucht en afvoer van oude lucht naar buiten, of naar een andere ruimte. De ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen, wordt 24 uur per dag geventileerd en wordt na de bijeenkomst ongeveer 10 minuten gelucht. Dit alles wordt gewaarborgd bij gemeenschapshuis Cascade. 

Registratie: Er ligt iedere repetitie een presentielijst van aanwezige zangers, de dirigent en mogelijk andere aanwezigen. Zo wordt eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD vergemakkelijkt. Arnold (herenrepetities)/Hanny (damesrepetities, bij afwezigheid de andere bestuursleden) zijn verantwoordelijk voor de registratie. 

• Spreekkoren, hard zingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan. 

Gebruik van de repetitieruimte (Zie ook onder Afstand, ventilatie, registratie) 

• De richtlijnen in het protocol van verhuurder Cascade voor het gebruik van een repetitieruimte zijn leidend. Het protocol van Cascade ligt ter inzage. 

• In afstemming met Cascade ligt er een logistiek routeplan voor het gebruik van de ruimte, looproutes bij binnen komen en verlaten van de locatie, gebruik van toiletten en andere logistieke zaken. Dit wordt voor 1 september naar de actieve koorleden gemaild. 

• We repeteren in de grote zaal en die is gemarkeerd met individuele plaatsen via een naamkaart op de stoel, geplaatst volgens het zigzagschema voor 13 à 14 koorleden, dat voor die repetitieavond geldt. 

• Onze contactpersonen (zie verder onder kopje Coördinatie en organisatie): Arnold en Hanny, zien erop toe dat de ruimte vooraf en achteraf voldoende gelucht wordt. 

• We arriveren kort voordat de repetitie begint, we houden geen gemeenschappelijke pauze, we nemen eigen drinken mee en gaan na afloop van een repetitie direct naar huis. 

• Alleen actieve koorleden zijn aanwezig. Eventueel halen en brengen gebeurt buiten het gebouw. 

Hygiëne repetitieruimte 

• We volgen de hygiëneaanwijzingen en andere gebruiksvoorwaarden die voor de ruimte gelden. 

• Het bestuur maakt een rooster met taakverdeling voor het gereedmaken en schoon achterlaten van de ruimte: ieder actief koorlid is verantwoordelijk in deze en komt aan de beurt. Dit rooster met taken wordt naar ieder actief koorlid gemaild. 

• Desinfecterende gel is aanwezig. Cascade adviseert bij het betreden en verlaten van het pand de handen zorgvuldig te reinigen met gel, ook tussen de vingers. 

• Desinfecteer voor en na gebruik de materialen (lessenaars, stoelen, muziekinstrumenten, geluidsapparatuur et cetera). 

• Beperk het aanraken van deuren en deurklinken; Twee wisselende personen hebben onder meer deze taak per repetitie. Dit is onderdeel van het eerder genoemde rooster met taken, waarbij alle koorleden aan de beurt komen. 

• We hebben toestemming van gemeenschapshuis Cascade om de piano op het balkon van de grote zaal te plaatsen. Voor de eerste repetitie zorgt het bestuur dat de piano aanwezig is. Na iedere repetitie wordt de piano schoongemaakt en naar boven gebracht. Beide coördinatoren (Arnold en Hanny) zijn hiervoor verantwoordelijk (schoonmaken/desinfecteren hoort bij de gezamenlijke taakverdeling). 

• We delen onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, en nemen eigen materialen mee terug naar huis en er wordt op ieder gebruikt object dat blijft staan de naam van de gebruiker gezet. 

Coronaprotocol Repetities Chorale Valkenburg, 27 augustus 2020 3 

Coördinatie en organisatie 

Wij allen (het bestuur, koorleden en dirigent) zijn verantwoordelijk voor een veilige gang van zaken, vanaf het vertrek uit huis van de koorleden, tot hun thuiskomst. Het bestuur raadt carpoolen af. Carpoolen vindt plaats op eigen verantwoordelijkheid: b.v. met mondkapje. We vragen koorleden bij voorkeur met eigen vervoer naar de repetitie te komen. 

• Het bestuur zorgt ervoor dat alle koorleden op de hoogte zijn van deze richtlijnen. We sturen ze toe en vermelden ze op de ledenpagina van de website.. 

• Het bestuur vraagt Arnold om toe te zien op naleving van alle voorwaarden tijdens de repetities met de heren. Het bestuur vraagt Hanny om toe te zien op naleving van alle voorwaarden bij de damesrepetities. Als Hanny niet aanwezig is (15 september en 17 november) nemen respectievelijk Marieke en Anneke dit over. Arnold en Hanny zijn het aanspreekpunt voor de gebouweigenaar, de overheid, koor-/orkestleden, en andere betrokkenen. 

• Het bestuur stuurt 1 dag voor de repetitie een e-mailbericht naar de leden dat zij de richtlijnen in acht dienen te nemen bij het samen komen. In deze mail wordt ieder eraan herinnerd dat hij/zij niet mag komen bij mogelijke corona gerelateerde ziekteverschijnselen (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts boven 38 graden). Hetzelfde geldt als een huisgenoot dergelijke klachten heeft. Indien dit het geval is bij een koorlid: laat je dan testen. 

Het bestuur, de actieve koorleden en de dirigent zorgen allen voor voldoende toezicht en hebben een eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de naleving van dit protocol en de aanvullende richtlijnen volgens het RIVM en de Rijksoverheid. 

Augustus 2020, 

Het bestuur van Chorale Valkenburg