Kerkelijk

023 Ave Verum Corpus, Mozart

330

Benedictus, Jenkins

330

Benedictus, Jenkins

330

Benedictus, Jenkins

330

Benedictus, Jenkins

356 Panis Angelicus, C. Franck

361

Ave Verum, Jenkins

361

Ave Verum, Jenkins

361

Ave Verum, Jenkins

361

Ave Verum, Jenkins

362

Pie Jesu, Webber

362

Pie Jesu, Webber

362

Pie Jesu, Webber

362

Pie Jesu, Webber

Karl Jenkins, Mass for Peace

Benedictus (330) (vanaf maat 27)

S

A

T

B

Michael Haller, Missa Tertia

Kyrie

S

A

T

B

Gloria

S

A

T

B

Sanctus

S

A

T

B

Benedictus

S

A

T

B

Agnus Dei

S

A

T

B

Charles Gounod, Messe brève no. 7

Kyrie

S

A

T

B

Gloria

S

A

T

B

Sanctus

S

A

T

B

Benedictus

S

A

T

B

Agnus Dei

S

A

C.M. von Weber, Der Freischütz

Gebet

S

A

T

B

Heinrich Schütz

Aller Augen warten auf dich Herre (327)

S

A

T

B

A. Gretchaninoff

Cantate Domino (214)

S

A

T

B

Thomas Attwood

Teach me, o Lord

S

A

T

B

G-M Vail

King all glorious (142)

S

A

T

B

Felix Mendelssohn Bartoldy

Verleih uns Frieden

S

A

T

B

Felix Mendelssohn Bartoldy

Psalm 100

Wolfgang Amadeus Mozart

Laudate Dominum

S

A

T

B

Wolfgang Amadeus Mozart

Ave verum corpus

S

A

T

B

Gabriel Fauré

Cantique de Jean Racine

S

A

T

B

Credo

Credo III, Gregoriaans

S

A

T

B